Устав

statut

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.    Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД АЛЬОНИ ВІННИЦЬКОЇ «РАССВЕТ», що іменується в подальшому «Фонд», недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та інших діючих нормативно правових актів та цього Статуту.
1.2.    Терміни вживаються у цьому статуті в значенні, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
1.3.    Засновниками Фонду є особи відповідно до відомостей про склад засновників Благодійного Фонду.
1.4.    Найменування Фонду:
—    українською мовою:
повне — БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД АЛЬОНИ ВІННИЦЬКОЇ «РАССВЕТ»;
скорочене — БФ «РАССВЕТ».
—    російською мовою:
повне — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД АЛЁНЫ ВИННИЦКОЙ «РАССВЕТ»;
скорочене — БФ «РАССВЕТ».
1.5.    Місцезнаходження: 03065, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 49, квартира 22.
1.6.    Діяльність Фонду поширюється на територію України.
1.7.    Організаційно-правова форма: благодійна організація.
1.8.    Фонд набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, здійсненої у порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.9.    Фонд є самостійною юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші ознаки юридичної особи у відповідності до чинного законодавства. Фонд має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, отримувати права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах.
1.10.    Фонд має усі права юридичної особи та є учасником цивільно-правових відносин.
1.11.    Фонд може бути засновником та учасником підприємств, господарських товариств, інших юридичних осіб відповідно до законодавства.
1.12.    Фонд самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.
1.13.    Учасники Фонду не відповідають за зобов’язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників, якщо інше не встановлено законодавством України.
1.14.    Держава не відповідає за зобов’язаннями Фонду, так само, як і Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.
1.15.    Фонд є неприбутковою організацію за законодавством України і не має на меті одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду.
1.16.    Фонд створюється на невизначений строк.

2.    МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
2.1.    Головною метою Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах, а також популяризація благодійності, інформування та участь людей у проектах Фонду, підвищення соціальної активності громадян України, збір благодійних коштів за напрямками діяльності Фонду.
2.2.    Сферами благодійної діяльності Фонду є:
1)    освіта;
2)    охорона здоров’я;
3)    екологія, охорона довкілля та захист тварин;
4)    запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
5)    опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
6)    соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
7)    культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
8)    наука і наукові дослідження;
9)    спорт і фізична культура;
10)    права людини і громадянина та основоположні свободи;
11)    розвиток територіальних громад;
12)    розвиток міжнародної співпраці України;
13)    стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
14)    сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
2.3.    Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності, в інтересах суспільства або окремих категорій осіб відповідно до мети та завдань, визначених цим Статутом та законодавством України.
2.4.    Основними завданнями та напрямами діяльності Фонду є:
2.4.1.    сприяння діяльності у сфері профілактики і охорони здоров’я, а також пропаганди здорового способу життя;
2.4.2.    поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги;
2.4.3.    сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;
2.4.4.    подання допомоги талановитій творчій молоді, призначення матеріальної допомоги;
2.4.5.    підтримка участі обдарованої молоді в національних та міжнародних наукових проектах, грантах, конференціях та семінарах, обміні освітньою та науковою інформацією;
2.4.6.    допомога у проведенні конференцій, семінарів, зустрічей з питань охорони здоров’я та навколишнього природного середовища, науки, культури та освіти;
2.4.7.    надання допомоги професорсько-викладацькому складу вищих навчальних закладів, студентам, аспірантам, науковим працівникам, вчителям, учням, фінансування повністю або частково їхнього навчання й стажувань;
2.4.8.    підтримка соціологічних досліджень з політичних, соціально-економічних, правових та культурних питань;
2.4.9.    сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
2.4.10.    сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи, міжнародного співробітництва в області охорони навколишнього природного середовища;
2.4.11.    сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;
2.4.12.    надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
2.4.13.    сприяння законотворчій роботі, проведенню досліджень з питань розробки законодавчих пропозицій;
2.4.14.    реалізація благодійних програм з надання допомоги громадянам та юридичним особам щодо захисту їх порушених прав, свобод та законних інтересів;
2.4.15.    сприяння проведенню культуроосвітньої роботи серед населення в засобах масової інформації з метою пропаганди ідей загальнолюдських цінностей, ідеалів добра, милосердя й добродійності;
2.4.16.    участь у наданні допомоги малозабезпеченим, безробітним, інвалідам та іншим особам, які потребують піклування та сприяння здійсненню соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
2.4.17.    надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям, іншим найбільш незахищеним верствам населення;
2.4.18.    надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;
2.4.19.    сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
2.4.20.    сприяння реалізації благодійних заходів щодо забезпечення зайнятості населення, сприяння у заснуванні центрів добровільної праці, зростанню ролі добровільної праці у вирішенні суспільних проблем;
2.4.21.    допомога особам без певного місця проживання, безпритульним дітям;
2.4.22.    сприяння захисту материнства, дитинства і батьківства;
2.4.23.    сприяння зміцненню престижу і ролі сім’ї в суспільстві;
2.4.24.    надання допомоги дитячим будинкам, притулкам, інтернатам, а також установам виконання покарань;
2.4.25.     сприяння поліпшенню умов і рівня життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків;
2.4.26.    сприяння розвитку сімейних форм влаштування дітей, що залишилися без піклування батьків;
2.4.27.    сприяння розробці і реалізації заходів, направлених на розвиток мережі установ соціального захисту;
2.4.28.    допомога у забезпеченні будинків дитини, дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, навчальних закладів, наукових установ сучасними посібниками та підручниками, навчальними матеріалами, лабораторним обладнанням, комп’ютерними класами та іншою технікою, тощо;
2.4.29.    надання всілякої допомоги дітям-сиротам, дітям, що залишилися без піклування батьків, осіб з числа дітей-сиріт, дітей з особливостями в розвитку, дітей з малозабезпечених сімей, дітей груп ризику;
2.4.30.    сприяння організації та підтримці будь-яких заходів, спрямованих на допомогу особам, хворим на лейкемію, онкологічні захворювання та інші важкі хвороби, а також сприяння профілактиці, діагностиці та лікуванню цих хвороб, надання підтримки хворим та сприяння реабілітації особам, які хворіли на ці захворювання;
2.4.31.    підтримка притулків для тварин, закупівля медикаментів, кормів та інших необхідних засобів, допомога в організації та проведенні акцій, програм, конкурсів спрямованих на допомогу тваринам);
2.4.32.    сприяння в організації місць безкоштовного харчування.
2.5.    3 метою здійснення благодійної діяльності та у відповідності із основними завданнями та напрямами діяльності Фонд має право:
2.5.1.    самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
2.5.2.    об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
2.5.3.    організовувати публічний збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
2.5.4.    постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;
2.5.5.    відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
2.5.6.    утворювати громадські приймальні для надання правової допомоги, особам, які її потребують;
2.5.7.    у встановленому законом порядку засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації;
2.5.8.    мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України;
2.5.9.    популяризувати своє ім’я (назву), символіку;
2.5.10.    вносити пропозиції і порушувати клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно виконання мети і статутних завдань Фонду;
2.5.11.    брати участь у розробці, громадському обговоренні регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань Фонду;
2.5.12.    представляти інтереси та захищати права учасників Фонду за відповідним дорученням таких учасників;
2.5.13.    встановлювати і розвивати гуманітарні і професійні зв’язки, обмінюватися інформацією, волонтерами і спеціалістами з відповідними організаціями;
2.5.14.    самостійно затверджувати і виконувати благодійні програми, в тому числі на підставі пожертвувань та угод про благодійну допомогу;
2.5.15.    поширювати інформацію про діяльність Фонду, пропагувати свої ідеї, мету і завдання;
2.5.16.    укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об’єднаннями громадян;
2.5.17.    сприяти проведенню та брати участь у конференціях, семінарах та інших освітніх, наукових і просвітніх заходах з питань, пов’язаних із метою Фонду;
2.5.18.    бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;
2.5.19.    у встановленому законодавством порядку організовувати та здійснювати благодійні заходи;
2.5.20.    встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Фонду;
2.5.21.    створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернет, які освітлюють діяльність Фонду;
2.5.22.    мати інші права згідно з законодавством України.
2.6.    Фонд зобов’язаний:
    забезпечувати виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність учасникам Фонду;
    здійснювати свою діяльність у відповідності із нормами чинного законодавства України.
2.7.    Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких основних видах:
2.7.1.    безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
2.7.2.    безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
2.7.3.    безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
2.7.4.    безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
2.7.5.    благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
2.7.6.    публічний збір благодійних пожертв;
2.7.7.    управління благодійними ендавментами;
2.7.8.    виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
2.7.9.    проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
2.8.    Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

3.    ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ФОНДУ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО
3.1.    Учасниками Фонду є його засновники та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Фонду в установленому цим Статутом порядку.
3.2.    Учасники Фонду мають рівні права. Учасники Фонду — юридичні особи діють через своїх представників.
3.3.    Участь у Фонді є добровільною.
3.4.    Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання Фонду, надають матеріальну підтримку Фонду або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Фонду. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути учасниками Фонду.
3.5.    Фізичні та юридичні особи вступають до складу учасників Фонду згідно із рішенням Правління, яке виноситься на підставі заяви фізичних та юридичних осіб про включення до учасників Фонду.
3.6.    Участь в Фонді припиняється:
•    у разі виключення з учасників Фонду;
•    у разі добровільного виходу з учасників Фонду;
•    в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.
3.7.    Учасник може бути виключений з Фонду у разі:
•    порушення ним Статуту або вчинення дій, що завдають шкоди Фонду, або які суперечать рішенням органів управління Фонду;
•    вчинення ним дій, які шкодять репутації або інтересам Фонду.
3.8.    Виключення особи з числа учасників Фонду здійснюється за рішенням Правління. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення Правління є остаточним. Про прийняте рішення обов’язково повідомляється особа, у відношенні до якої прийнято рішення.
3.9.    Члени Правління та Наглядової ради можуть бути виключеними з учасників Фонду тільки за рішенням Загальних зборів учасників Фонду. Рішення у даному випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 загальної кількості учасників Фонду, присутніх на Загальних зборах учасників Фонду.
3.10.    Підставою для припинення участі у Фонді за ініціативою учасника Фонду є відповідна письмова заява учасника Фонду до Правління.

4.    ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ
4.1.    Учасники Фонду в порядку, передбаченому законодавством та Статутом, мають право:
1)    призначати своїх представників;
2)    обирати і бути обраними до органів управління Фонду, брати участь в їх роботі з правом голосу;
3)    вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань діяльності Фонду, звертатися до них зі скаргами та заявами і одержувати вмотивовану вичерпну відповідь;
4)    отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду, що не складає таємницю;
5)    вільно вийти із складу учасників Фонду;
6)    одержувати повну інформацію про виконання благодійної програми чи окремих благодійних заходів, використання майна та коштів Фонду;
7)    використовувати наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Фонду;
8)    учасники Фонду користуються іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Фонду.
4.2.    Учасники Фонду зобов’язані:
1)    дотримуватись Статуту Фонду;
2)    виконувати рішення органів управління Фонду, прийняті в межах їх компетенції;
3)    виконувати свої зобов’язання перед Фондом;
4)    утримуватись від дій, які наносять Фонду матеріальну шкоду або можуть зашкодити діловій репутації чи інтересам Фонду;
5)    брати активну участь в діяльності Фонду, з’являтись на Загальні збори учасників Фонду;
6)    пропагувати ідеї Фонду та подавати у цьому відповідну допомогу;
7)    захищати інтереси Фонду;
8)    письмово повідомляти Правління про зміну своїх представників;
9)    нести інші обов’язки, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Фонду.

5.    ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
5.1.    Органами управління Фонду є:
•    Загальні збори учасників Фонду (Загальні збори);
•    Правління Фонду;
•    Наглядова Рада Фонду.
5.2.    ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ є вищим органом управління Фонду.
5.2.1.    Право брати участь у Загальних зборах Фонду та голосувати за прийняття рішень належить усім учасникам Фонду. Кожен учасник Фонду має один голос.
5.2.2.    До виключної компетенції Загальних зборів відносяться такі питання:
1)    визначення основних напрямків діяльності та розвитку Фонду;
2)    затвердження Статуту Фонду;
3)    внесення змін і доповнень до Статуту Фонду;
4)    затвердження благодійних програм;
5)    обрання та відкликання членів Правління та Наглядової ради, а також обрання та звільнення Голови Правління, його заступника та Голови Наглядової Ради;
6)    затвердження звітів Правління Фонду про результати діяльності;
7)    затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Фонду;
8)    затвердження річних результатів діяльності Фонду, затвердження звітів і висновків Наглядової Ради Фонду, визначення порядку покриття збитків;
9)    затвердження основних напрямів та порядку використання фінансових коштів та майна на реалізацію благодійних програм Фонду;
10)    прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
11)    виключення членів Правління та членів Наглядової ради з числа учасників Фонду.
5.2.3.    Загальні збори (позачергові Загальні збори) правомочні вирішувати будь-які питання щодо діяльності Фонду.
5.2.4.    Голова Загальних зборів учасників Фонду організовує ведення протоколу. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана учасникам Фонду. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені виписки із книги протоколів.
5.2.5.    Загальні збори учасників Фонду можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Правління Фонду.
5.2.6.    Чергові Загальні збори скликаються Правлінням один раз на п’ять років та вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники Фонду в кількості більш ніж 50% від загальної кількості учасників Фонду.
5.2.7.    Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів, присутніх на них, крім випадків, передбачених цим Статутом та діючим законодавством, зокрема рішення про внесення змін до Статуту та припинення діяльності Фонду приймається кваліфікованою більшістю в ¾ голосів присутніх на Загальних зборах.
5.2.8.    Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу Правління або 2/3 учасників Фонду, Наглядової Ради Фонду. Позачергові Загальні збори також можуть бути скликані не менше як двома засновниками Фонду.
5.3.    ПРАВЛІННЯ ФОНДУ є постійно діючим виконавчим органом Фонду.
5.3.1.    До складу Правління Фонду входять Голова Правління Фонду, Заступник Голови Правління Фонду та члени Правління. Кількість членів Правління визначається Загальними зборами Фонду.
5.3.2.    Голова Правління, Заступник Голови Правління та члени Правління Фонду обираються Загальними зборами учасників Фонду строком на 5 років та здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
5.3.3.    Склад Правління може бути переобраний повторно. У складі Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи працівники апарату Фонду. Якщо член Правління вибуває зі складу учасників Фонду або за станом здоров’я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Головою Правління скликаються Загальні збори, на яких вирішується питання обрання нового члена Правління. До призначення нового члена, Правління Фонду є правомочним приймати рішення в межах своєї компетенції у складі фактично діючих членів.
5.3.4.    Правління Фонду:
1)    скликає Загальні збори Фонду, затверджує проект порядку денного Загальних зборів та повідомляє про це учасників Фонду не пізніше, ніж за два тижні до початку чергових Загальних зборів та не пізніше ніж за 10 днів до початку позачергових Загальних зборів;
2)    організовує виконання рішень Загальних зборів Фонду;
3)    здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів учасників Фонду;
4)    затверджує перспективні плани;
5)    здійснює усі необхідні заходи по виконанню благодійних програм та звітуванню про їх виконання;
6)    за поданням Голови Правління затверджує план діяльності Фонду та кошторис витрат на рік;
7)    приймає рішення про включення до складу учасників та виключення зі складу учасників Фонду у порядку, визначеному цим Статутом
8)    затверджує штатний розклад;
9)    затверджує ескізи печаток та штампів Фонду;
10)    затверджує ескізи символіки Фонду;
11)    затверджує зразки бланків Фонду, квитків учасників та посадових посвідчень Фонду;
12)    виконує рішення про фінансування благодійних програм, затверджених Загальними зборами Фонду;
13)    дає тлумачення та роз’яснення положень Статуту Фонду шляхом ухвалення відповідних рішень;
14)    приймає рішення про заснування (співзаснування) Фондом підприємств та організацій, затвердження їх статутів (положень), прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію підприємств та організацій, заснованих Фондом;
15)    приймає рішення про вступ Фонду в асоціації, спілки, інші об’єднання, участь (припинення участі) в реалізації спільних проектів;
16)    надає згоду Голові Правління Фонду на призначення керівників підприємств та організацій, заснованих Фондом;
17)    вносить до Загальних зборів Фонду пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;
18)    розглядає будь-які питання щодо діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних зборів, та виносить по них рішення.
5.3.5.    Організаційною формою роботи Правління є його засідання. Чергові засідання Правління Фонду скликаються не рідше ніж один раз на рік, а позачергові — за ініціативою Голови Правління Фонду.
5.3.6.    Засідання Правління є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь всі його члени. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів. Проводить засідання Правління його Голова. При рівності голосів голос Голови Правління є вирішальним.
5.3.7.    Рішення Правління оформлюються протоколом. Протокол засідання Правління підписує Голова правління та секретар засідання Правління.
5.3.8.    Голова Правління Фонду:
1)    організовує та керує роботою Правління;
2)    здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду;
3)    скликає Загальні збори учасників Фонду;
4)    скликає засідання Правління та головує на них;
5)    підписує всі документи, прийняті Правлінням;
6)    відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, зберігання протоколів та іншої документації його попередніх засідань;
7)    особисто звітує перед Загальними зборами Фонду та перед Правлінням про роботу Фонду за звітний період;
8)    вносить на розгляд Правління пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;
9)    в межах своєї компетенції або делегованих йому повноважень видає накази, розпорядження, інструкції та вказівки;
10)    представляє інтереси Фонду у взаємовідносинах з іншими благодійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадянами, іноземними громадянами та особами без громадянства;
11)    відкриває поточні рахунки в банках, у тому числі валютні рахунки, має право першого підпису на фінансових документах Фонду;
12)    від імені Фонду без довіреності укладає договори, угоди, вчиняє правочини, видає довіреності, підписує інші офіційні документи Фонду;
13)    за рішенням Загальних зборів розпоряджається коштами і майном Фонду в межах основних напрямів їх використання і в порядку, затверджених Загальними зборами Фонду;
14)    забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Фонду;
15)    приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Фонду, проводить облік, видачу та анулювання посадових посвідчень Фонду;
16)    приймає на роботу та звільняє з роботи позаштатних працівників Фонду, проводить облік, видачу та анулювання посадових посвідчень позаштатних працівників Фонду;
17)    несе персональну відповідальність за фінансовий, статистичний та бухгалтерський облік у Фонді, своєчасне подання звітності до органів державної влади та місцевого самоврядування;
18)    організовує роботу працівників апарату Фонду;
19)    розподіляє обов’язки між працівниками апарату Фонду;
20)    доручає працівникам апарату Фонду виконання конкретних завдань;
21)    у межах своєї компетенції забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Правління;
22)    подає на затвердження Правління штатний розклад апарату Фонду;
23)    у межах своєї компетенції забезпечує виконання рішень Загальних зборів учасників Фонду;
24)    розробляє поточні плани діяльності Фонду і заходи, що є необхідними для виконання його завдань;
25)    виконує інші функції покладені на нього Статутом, Загальними зборами учасників Фонду та внутрішніми документами Фонду.
5.3.9.    Повноваження Голови Правління Фонду достроково припиняються у разі:
1)    подання ним заяви про звільнення з посади;
2)    закінчення строку, на який було обрано Голову Правління, якщо цей строк не було продовжено;
3)    виключення Голови Правління Фонду з учасників Фонду;
4)    втрати дієздатності Головою Правління у порядку, встановленому чинним законодавством України;
5)    оголошення Голови Правління безвісно відсутнім у порядку, встановленому чинним законодавством України;
6)    смерті Голови Правління.
5.3.10.    У разі дострокового припинення повноважень Головою Правління скликаються позачергові Загальні збори для обрання нового Голови Правління Фонду. До обрання нового Голови Правління його обов’язки виконує один з членів Правління, за рішенням Правління Фонду.
5.3.11.    Голова Правління Фонду є його вищою посадовою особою Фонду — його керівником. Правління своїм рішенням може передати частину своїх повноважень Голові Правління.
5.3.12.    Для забезпечення вчасного та належного виконання функцій виконавчого органу Фонду на постійній основі діє Заступник Голови Правління Фонду, який призначається Загальними зборами з членів Правління.
5.3.13.    Заступник Голови Правління діє без довіреності від імені Фонду, представляє інтереси Фонду перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, має право підпису банківських та інших документів.
5.3.14.    Голова Правління Фонду делегує частину або всі свої повноваження своєму Заступнику.
5.3.15.    До компетенції Заступника Голови Правління належить:
а) виконання доручень Голови Правління Фонду;
б) виконання повноважень, делегованих йому Головою Правління Фонду.
5.3.16.    У разі відсутності Голови Правління Фонду (відрядження, відпустка, хвороба, тощо) всі його повноваження здійснює його Заступник.
5.4.    НАГЛЯДОВА РАДА ФОНДУ здійснює  розпорядчі та контролюючі функції в Фонді.
5.4.1.    Кількісний та персональний склад Наглядової Ради Фонду визначається Загальними зборами Фонду.
5.4.2.    Наглядова Рада Фонду обирається Загальними зборами Фонду строком на 5 років.
5.4.3.    Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Фонду строком на 5 років.
5.4.4.    Наглядова Рада Фонду здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю Фонду.
5.4.5.    Наглядова Рада Фонду може подавати свої висновки щодо дотримання посадовими особами Фонду вимог Статуту Фонду на розгляд Загальними зборами Фонду.
5.4.6.    Члени Наглядової ради можуть бути переобраними повторно. Якщо член Наглядової ради вибуває або за станом здоров’я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Наглядова рада є правомочною у складі фактично діючих членів до затвердження нового члена Наглядової ради наступними Загальними зборами Фонду.
5.4.7.    Члени Наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах на безоплатній основі. Фонд може здійснювати компенсаційні виплати членам Наглядової ради, прямо пов’язані з участю в її роботі, за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.
5.4.8.    Членами Наглядової ради не можуть бути Голова Правління, члени Правління чи працівники апарату Фонду.
5.4.9.    Наглядова рада підзвітна Загальним зборам Фонду.
5.4.10.    Члени Наглядової ради не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв’язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені законом.
5.4.11.    На вимогу Наглядової ради їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб та працівників апарату Фонду.
5.4.12.    Наглядова рада скликається її Головою в разі необхідності, а також протягом 10 днів на вимогу Голови Правління. В засіданнях Наглядової ради може брати участь представник Правління.
5.4.13.    До компетенції Наглядової ради належить:
1)    контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду;
2)    контроль за додержанням Статуту, рішень Загальних зборів Фонду іншими органами управління Фонду, посадовими особами Фонду;
3)    розгляд і внесення пропозицій щодо фінансової діяльності Фонду та аудиторських перевірок;
4)    розв’язання суперечок між учасниками та органами управління Фонду щодо статутної діяльності;
5)    розгляд заяв та пропозицій учасників Фонду, що направлені на адресу Наглядової ради;
6)     перевірка правильності ведення Фондом обліку та звітності.

6.    МАЙНО ФОНДУ. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
6.1.    У власності Фонду можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, нематеріальні активи, кошти, цінні папери, земельні ділянки, придбане на законних підставах.
6.2.    Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать Статуту Фонду та законодавству України.
6.3.    Фонд набуває права власності на кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивні доходи, кошти та майно, які надходять до Фонду від ведення його основної діяльності, дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, передане йому фізичними та юридичними особами або державою у власність, у встановленому законом порядку, а також майно, придбане за рахунок цих коштів чи набуте на інших підставах, не заборонених законодавством
6.4.    Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.
6.5.    Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.
6.6.    Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань.
6.7.    Фонд може виступати засновником (учасником) товариств, підприємств та організацій зі статусом юридичної особи, у порядку, встановленому законодавством України.
6.8.    Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства та Статуту.
6.9.    Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України.
6.10.    Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
6.11.    Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України та Статутом.
6.12.    Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році.
6.13.    Невикористані протягом фінансового року кошти Фонду, незалежно від джерела надходжень, вилученню не підлягають і залишаються на рахунках Фонду в наступному фінансовому році.
6.14.    Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між їх засновниками або учасниками, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або учасника такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахування на соціальні заходи).

7.    ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ
7.1.    Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність і відповідає за вірогідність даних обліку й звітності відповідно до чинного законодавства України.
7.2.    7.2.3вітність надається по формі, строкам та органам, установам, організаціям згідно із законодавством України.
7.3.    Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

8.    ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
8.1.    Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.
8.2.    Фонд припиняється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду, суду та в інших випадках, передбачених законодавством України.
8.3.    Рішення Загальних зборів учасників Фонду про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/3 присутніх на Загальних зборах учасників Фонду.
8.4.    Орган, який прийняв рішення про припинення Фонду, письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію у порядку та з .дотриманням процедури, передбаченої законодавством України.
8.5.    Орган, що прийняв рішення про припинення, призначає комісію з припинення Фонду — ліквідаційну комісію та встановлює порядок і строки припинення Фонду. Виконання функцій комісії з припинення Фонду може бути покладено на орган управління Фонду.
8.6.    З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню Фондом.
8.7.    При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників, про що вирішується при ухваленні рішення про реорганізацію.
8.8.    Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку та здійснення підприємницької діяльності.
8.9.    У випадку ліквідації орган, що проводить ліквідацію, оцінює наявне майно Фонду, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження органу, який його створив, а також виконує інші вимоги чинного законодавства України.
8.10.    У разі ліквідації Фонду його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

9.    ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1.    Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються 3/4 голосів учасників Фонду, присутніх на Загальних зборів учасників Фонду.
9.2.    Питання про внесення змін та доповнень до Статуту Фонду включається до порядку денного Загальних зборів учасників Фонду на вимогу Правління, Наглядової ради, або на вимогу не менше, ніж 1/3 учасників Фонду.
9.3.    Про зміни та доповнення, що сталися у Статуті, Фонд повідомляє до органу державної реєстрації у встановлений законом термін з дня їх затвердження.